اردوی تیم ملی کشتی ساحلی / چکانی تنها کشتی گیر دعوتی خوزستان از اندیمشک