اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان

خورنا:از سوی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ۶کشتی گیر اندیمشکی  به اولین اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان دعوت شدند. بنابراین گزارش این اردو که از صبح روز نهم دی ماه آغاز خواهد شد و تا روز ۱۹ دی در خانه کشتی شماره ۲ تهران ادامه خواهد داشت و کلیه دعوت شدگان می بایست ۴ قطعه عکس…