ارتقا آموزش و پرورش دزفول

خورنا: مسوول روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش دزفول گفت: این مدیریت اخیرا به معاونت اداره کل ارتقاء یافته است. “نادر صدری زاده” اظهار داشت:این ارتقا طبق مصوبه هیات وزیران و ارتقای فرمانداری شهرستان دزفول به فرمانداری ویژه از مورخه 19 شهریورماه امسال صورت گرفته است. وی گفت:با این ارتقاء ، پست سازمانی “غلامرضا نصراله پور”به…