ارتفاعات کوهستانی ریت کوه بخش الوار گرمسیری اندیمشک