اراضی کشاورزی

خورنا: معاون وزیر جهاد کشاورزی ازاختصاص پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی کشور خبر داد وگفت: درتلاش هستیم تا100 درصد این اعتبار جذب شود. ˈاحمد افشارˈ افزود: توجه به کاربری اراضی کشاورزی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و درسال جاری تکمیل می شود. وی افزود: گشت…