ادرات شهرستان اندیمشک

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک آقای مهندس فریدون کاظمی رئیس مرکزبهداشت شهرستان اندیمشک افزود : براساس مصوبه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان اولین کارگاه برنامه عملیاتی توسط مرکزبهداشت اندیمشک برگزار گردید. مهندس کاظمی افزود:دراین گارگاه اهداف برنامه های بهداشتی ، سیاست ها و اولویت های سلامت شهرستان در سال 93 مطرح و درکارگاه برنامه…