ادبیات کامیونی

خورنا: کمتر کسی را می‌یابیم که چه درجاده‌ها و چه داخل شهر رانندگی کرده باشد و بگوید که هرگز خودرویی را ندیده باشد که روی آن بیت شعر یا عبارتی نوشته شده است که البته اغلب این نوشته‌ها معمولا…