ادبیات نمایدگان مجلس

خورنا: رجایی، نرگس – از دیر باز تا کنون لفظ”ادبیات عامیانه” به کلام به کار گرفته شده توسط مردم کوچه و بازار برای رفع حوائج خود اطلاق شده است. حتی در شعر نیز ما قالبی به نام”فولکلور” یا همان شعر عامیانه داریم. از شعر “ننه دریا”ی شاملو گرفته تا اشعار سیاسی “نسیم شمال” در عصر مشروطیت.