ادامه تحصیل با مدرک معادل

خورنا: با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ مشکل ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی معادل حل شد. به موجب این مصوبه، کلیه دارندگان مدرک تحصیلی معادل فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس می توانند پس از ارزیابی مدارک تحصیلی آنان و جبران کسر واحدهای خود برابر آئین نامه مصوب طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه…