اداره گاز

خورنا: رئیس اداره گاز آبادان گفت: 5 هزار 575 متر شبکه گاز در واحدهای مسکن مهر این شهرستان اجرا شده است. بهروز فرجی اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در زمینه گازرسانی در آبادان انجام شده است اجرای گازرسانی در واحدهای مسکن مهر است. وی افزود: در این راستا تاکنون 2 هزار و 885 متر شبکه گازرسانی در منطقه فرهنگیان…