اداره کل پست استان خوزستان

37
خورنا: اداره کل پست استان خوزستان در سومین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (ICTINQA ) موفق دریافت گواهینامه اهتمام به کیفیت شد. در سومین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی…