اداره ورزش و جوانان ایذه، هفته تربیت بدنی، هوشنگ حاتمی