اداره محیط زیست دزفول

خورنا – رودخانه دز که از کوههای زاگرس و گرگر لرستان سرچشمه می گیرد به عنوان سومین رودخانه با کیفیت و پاک جهان برای ادامه حیات و جلوگیری از آلودگی نیازمند مدیریت پسماند و زباله است. رودخانه دز به عنوان سومین رودخانه پرآب کشور و شاهرگ حیات اقتصادی شمال خوزستان نقش اساسی و مهمی در پویایی اکوسیستم…