اداره كل ميراث فرهنگی خوزستان

37
خورنا: اداره كل ميراث فرهنگی خوزستان از برپا شدن نمايشگاه صنايع دستی در اهواز خبر داد. به گزارش خورنا زمان گشايش اين نمايشگاه چهارشنبه 14 اسفند 92 اعلام شده است. اين نمايشگاه ساعت 16 در…