اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان

خورنا: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان در احكام جداگانه اي پنج نفر از كارشناسان حوزه مسئوليت خود را در سمت هاي قائم مقام و معاونت منصوب كرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در حكمي از سوي «هوشمند صفايي»، «رضا ميراني« كه معاونت امور تعاون را بر عهده داشت به عنوان قائم مقام مديركل تعاون، كار و…