اداره شیلات آبادان

خورنا: ساخت بندر صیادی در آبادان که می توانست صیادی در این شهرستان را رونقی دوچندان ببخشد به علت نداشتن اعتبار ساخت آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که موضوع اجرا نشدن پروژه ها در آبادان چه در سطح ملی، چه استانی و چه شهری به یک امر عادی و روزمره تبدیل…