اداره امور عشایر دزفول

تصاویر طبیعت پاییزی در ارتفاعات دزفول ؛

خورنا محسن پورفرخی * – روناش : وصف و احساس برخی مردم درباره تأثیرات ظاهری و معنوی پاییز در زندگی و حالات روانی انسان، متنوع است. از جمله این که برگ ریزان پاییزی تلنگری آموزنده به عمر انسان است و پاییز فصل دگرگونی برگ های درختان است که یک تحول فکری- احساسی در انسان به وجود می…