اداره امور عشایر دزفول

تصاویر طبیعت پاییزی در ارتفاعات دزفول ؛

خورنا محسن پورفرخی * – روناش : وصف و احساس برخی مردم درباره تأثیرات ظاهری و معنوی پاییز در زندگی و حالات روانی انسان، متنوع است. از جمله این که برگ ریزان پاییزی تلنگری آموزنده به عمر…