اداره ارشاد

خورنا: صبح امروز در اداره آموزش و پرورش کارگروه پیشگیری از اعتیاد برگزار گردید.  صبح امروز به ریاست آموزش و پرورش شهرستان بندرماهشهر اولین کارگروه پیشگیری از موتد مخدر در سال 93 برگزار گردید. در این کارگروه مصوب گردید: 1-استفاده از کتاب های اداره ارشاد در مورد آسیب های اجتماعی. 2-برگزاری جلسه کارگروه در پارک های شهرستان با حضور کارشناسان ومردم.