اداره ارشاد

37
خورنا: صبح امروز در اداره آموزش و پرورش کارگروه پیشگیری از اعتیاد برگزار گردید.  صبح امروز به ریاست آموزش و پرورش شهرستان بندرماهشهر اولین کارگروه پیشگیری از موتد مخدر در سال 93 برگزار گردید. در این کارگروه مصوب گردید: 1-استفاده از…