ادارات دولتی

خورنا: شهردار شادگان گفت: شهرداری این شهر ۲۰ میلیارد ریال از ادارات دولتی طلبکار است. توفیق آلبوناصر اظهار کرد: شهرداری این شهر 20 میلیارد ریال از ادارات دولتی طلبکار بوده و همین مسئله اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات رسانی به شهروندان را با مشکل روبه‌رو کرده است. وی با بیان این که شهرداری در صورت عدم وصول این…