ادارات دولتی

37
خورنا: شهردار شادگان گفت: شهرداری این شهر ۲۰ میلیارد ریال از ادارات دولتی طلبکار است. توفیق آلبوناصر اظهار کرد: شهرداری این شهر 20 میلیارد ریال از ادارات دولتی طلبکار بوده و همین مسئله اجرای پروژه‌های عمرانی و…