ادارات استان

خورنا: معاون آموزش متوسطه اداره‌كل آموزش‌ و پرورش خوزستان با بيان اين‌كه هوشمندسازي مدارس از طريق اعتبار تخصيص‌يافته در بودجه و مصوبه سال گذشته هيأت‌وزيران مبني بر الزام تمام ادارات و دستگاه‌هاي دولتي در هر شهر به هوشمندسازي حداقل يك مدرسه پيگيري مي‌شود، گفت: اين مصوبه در بسياري از ادارات استان عملي نشد و باتوجه به محدوديت‌هاي بودجه امسال،…