ادارات استان

37
خورنا: معاون آموزش متوسطه اداره‌كل آموزش‌ و پرورش خوزستان با بيان اين‌كه هوشمندسازي مدارس از طريق اعتبار تخصيص‌يافته در بودجه و مصوبه سال گذشته هيأت‌وزيران مبني بر الزام تمام ادارات و دستگاه‌هاي دولتي در هر شهر به هوشمندسازي حداقل…