اخراج پرسنل سد بالارود

خورنا: جمعی از پرسنل حراست سد بالارود با نگارش نامه های که رونوشتی از آن به دفتر پایگاه اطلاع رسانی اریترین هم ارسال شده خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان خود در ارتباط با اشتغال در این سد گردیده اند. در این نامه چنین آمده است: اینجانبان …. پرسنل حراست سد بالارود شرکت مهندسین عمران مارون ….. ۳۰ نفر بسیجی می…