اخذ عوارض از کامیون های حامل محصولات کشاورزی در شمال خوزستان