اختلالات شبکه ی مخابرات و تلفن همراه خوزستان

فراموشی حقوق مشترکین در کیفیت خدمات اینترنت خوزستان

خورنا : محمدامین جمشیدی ( سر پرست حوزه ی خبری شهرستان اندیمشک ) – رشد و توسعه ی تکنولوژی و خدمات همراه و اینترنت از ویژگی های عصر جدید است که شرکت های مختلف در تمام کشورهای دنیا با توسعه و ارایه خدمات نوین سعی بر ربودن گوی رقابت از دیگر شرکت های فعال در این زمینه هستند…