اختصاص ۱۳۰۰ میلیارد تومان به زیرساخت های گردشگری خوزستان