اختصاصی

خورنا دوست ندارم زیاد از معابر  و خیابان های مرکزی اهواز عبور کنم، چرا که با هر بار عبور دستفروشهایی را می‌بینی که نگاهشان پر از تقاضای اندک خریدی از آنان است. آنقدر داد زده‌اند که نای حرف زدن ندارند،…