اخبار شهرستان کوت عبدالله

خورنا: اینجا همان بستری است که خیلی ها، پله های ترقی را با رأی مردمش، دو تا یکی پیمودند و هنگامی که خرشان از پل گذشت، از مطالبات این مردم ساده دل گذشتند. اینجا، کوت عبدالله است. اینجا محله ای است که موش های سی سانتی متری، همبازی بچه هایش هستند و مردابی از آب لجن، استخر…