اخبار خوزستام

خورنا: رئیس جهادکشاورزی شوشتر از اجرای تسطیح کردن زمین‌هایی که دارای پستی و بلندی هستند در شوشتر خبر داد و گفت: 100 هکتار از اراضی این شهرستان تسطیح شدند. نادر پوررکنی اظهار کرد: امسال 100 هکتار از اراضی این شهرستان که دارای پستی و بلندی بودند تسطیح شدند. وی در مورد بعضی اراضی شوشتر که پستی و بلندی…