اخبار حمیدیهش

خورنا: مدیر اداره آبفای روستایی اهواز گفت: برای تکمیل پروژه مجتمع آبرسانی روستایی هاشم‌نژاد به اعتبار نیاز داریم که در صورت تأمین اعتبارات لازم مشکل آب 8 روستایی باقی‌مانده از این طرح حل می‌شود. رجب حمادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: قرار بود در قالب طراحی 43 روستایی مجتمع هاشم‌نژاد حمیدیه آبرسانی شود که هنوز 8…