احمدی نژاد مجلس دهم

37
خورنا: عبدالرضا داوری، یکی از طرفداران پرو پار قرص مشائی و مشاور احمدی‌نژاد در پاسخ به این سخنانی که حول محور انتخابات مجلس دهم و حضور یاران احمدی‌نژاد و تهیه لیست با حضور وزرای کابینه‌های خود گفت: این…