احمدرضا لاهیجان زاده

خورنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از پیگیری قضایی آتش زدن مزارع نیشکر در دادگاه خبر داد. احمدرضا لاهیجان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از سوزاندن مزارع نیشکر در استان خوزستان گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست علیه سوزاندن مزارع در مراجع قضایی طرح دعوا کرده و هر کدام از شرکت های تحت پوشش به نوبت به…
خورنا: نشست هم اندیشی تشکلهای غیردولتی محیط زیستی شمال خوزستان در دزفول برگزار شد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در این نشست با اشاره به جایگاه شهرستان دزفول و منطقه شمال خوزستان در حوزه محیط زیست گفت: تشکلهای محیط زیستی از جایگاه مهمی در حفاظت از محیط زیست برخوردارند. ˈ احمدرضا لاهیجان…