احداث ۶ مركز تیم سلامت در اندیمشك

خورنا:مهندس کاظمی رییس مرکز بهداشت اندیمشک  گفت: مهمترین دستاورد طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت ایجاد پایگاههای سلامت یا مرکز تیم سلامت در حاشیه شهر ها است. مهندس کاظمی  افزود: در گذشته در شهرستان اندیمشک فرمانداری مطالعه ای توسط دانشگاه شهید چمران اهواز انجام داده و سکونت گاههای غیر رسمی را با مشخص کردن شاخصه هایی از چند…