اجرای برنامه پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر