اتوبوس رانی

خورنا – نوید قائدی: سازمان هاي اتوبوسراني يكي از نهادهاي توابع شهرداري ها بوده كه عملكرد آنها غير انتفاعي است و طبق ماده 109 قانون شهرداري ها از دريافت ماليات بر درآمد معاف باشند ، اين سازمان ها يارانه بگير دولت بوده و هميشه با ضرر و زيان مواجه اند و بدون كمك هاي بلاعوض دولت و شهرداري ها…