اتوبوسرانی اهواز

37
خورنا: عضو شورای شهر اهواز گفت: مشکل اساسی منطقه ششم اهواز عدم برنامه ریزی صحیح در فعالیت های خدمات رسانی و عمرانی است. ناجی سواری در خصوص مشکلات منطقه شش اهواز، عنوان کرد: این منطقه در دو سمت جاده خرمشهر…