اتباع افغان

خورنا: مهاجران افغان از سال ۱۳۵۷ با آغاز جنگهای سخت میان مجاهدین افغان و شوروی سابق از این کشور مهاجرت و به کشورهای مختلف پناه بردند. در ایران آغاز مهاجرت افغانها همزمان بود با جنگ ایران و عراق. آن زمان حضرت امام خميني(ره) (ره) سپاه و بسیج را مکلف كرد تا با افغانهای مهاجر همکاری کنند. گفته…