اتاق فکر کشاورزی اندیمشک

خورنا : نشست اتاق فکر کشاورزی شهرستان به منظور بررسی این حوزه در جهاد کشاورزی با حضور معاون فرماندار تشکیل شد. در این جلسه امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار اندیمشک کشاورزی را حوزه مهمی در ایجاد فرصت های شغلی ذکر کرد و گفت:با توجه به مصوبات جلسه قبل ؛ ما فراتر از آن عمل کرده و  تلاش های خوبی در…