ابقا رئیس صنعت و معدن و تجارت خوزستان

خورنا: با صدور حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در پست خود ابقا شد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، مهندس محمدرضا نعمت زاده در حکم صادر شده ، امیرحسین نظری را در استان خوزستان ابقاء کرد بنابراین گزارش،…