ابراهیم ایدنی

خورنا: مدير كل بنادر ودريانوردي خوزستان ازواردات سه ميليون و۵۰۰هزار تن انواع نهاده هاي دامي به كشور درپنج ماه نخست امسال از طريق بندر امام خميني (ره) درجنوب خوزستان خبر داد. ابراهيم ايدني افزود: اين نهاده هاي دامي كه شامل جو، سويا، كنجاله سويا وذرت است ازطريق ترمينال غلات بندر امام خميني تخليه وبه انبارها وسيلوهاي…