آیت الله

آیت الله میرسید محمد یثربی که در مراسم ظهر عاشورا

خورنا رئیس حوزه علمیه کاشان با انتقاد شدید از افراطیون داخلی از جمله اظهارات اخیر آیت‌الله جنتی درباره لزوم اعدام بدون محاکمه موسوی و کروبی به تأسی از دادگاه موسولینی، گفت: چرا فقه را به فضاحت می‌کشید؟ کجای فقه ما انتقام‌جویی را ترویج کرده است؟ چرا به عنوان یک فقیه احکام دین را مسخره می‌کنید؟ آیت الله میرسید محمد…