آیت‌الله‌ مکارم‌

خورنا: صادق زیباکلام در نامه ای خطاب به آیت الله مکارم شیرازی درخواست کرده است که ایشان ادله خود را در مخالفت با فیسبوک بیان نمایند. متن این نامه که در صفحه شخصی زیباکلام در فیسبوک منتشر شده است به شرح ذیل می باشد: «محضر زعیم عالیقدر، حضرت آیت الَلّه مکارم شیرازی، مرجع والاتبار تشیع باسلام و احترام، اخیراً تذکری از آن مقام…