آموزشی پسماند های عفونی

خورنا: کارگاه آموزشی پسماند های عفونی ویژه مدیران و کارشناسان درمانگاههای دزفول برگزار شد. رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در این کارگاه آموزشی گفت: پسماند های عفونی یکی از انواع پسماند ها بوده که به دلیل حساسیت و دارای عوامل میکروبی و بیماری زا به عنوان پسماند ویژه محسوب می شود و نیازمند مدیریت صحیح…