آمایش اتباع خارجی

خورنا: اتباع خارجی می توانند تا تاریخ 25 دیماه با مراجعه به اداره کل اتباع و مهاجرین خارجه کارت آمایش خود را دریافت نمایند. به گزارش خورنا، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجه با شروع اجرای طرح آمایش اتباع خارجی گفت : اتباع خارجی می توانند تا تاریخ 25 دیماه با…