آمار شاغلین کشور

خورنا: عضو حزب اعتدال و توسعه در خصوص سیاست‌های دولت یازدهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: وقتی می‌‌گوییم که تحریم کاغذ پاره است برای مقابله با آن به دنبال تغییر ساختار دولت و ایجاد ستادهای مرتبط با آن نیز نخواهیم رفت. اکبر ترکان عضو حزب اعتدال و توسعه در گفت‌وگو با فارس، در خصوص…