آمار سرقت اهواز

37
خورنا: سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به سرقت شهرستان اهواز گفت: آمارهای هشت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که سرقت‌های خرد نسبت به سرقت‌های خشن افزایش داشته است. محمد احمدی اظهار كرد: با…