آمار دروغ اشتغال خوزستان

خورنا: باید از دادن آمارهای دروغ به مردم پرهیز کرد، وقتی در هر خانواده‌ای دو تا سه تحصیلکرده بیکار وجود دارد چرا می‌گوییم که نرخ بیکاری در خوزستان 10.6 است معاون توسعه و پشتیبانی استاندار خوزستان گفت: آموزش و کارسازی در برنامه‌های آتی استاندار خوزستان است تا از این طریق نیروهایی وارد شود تا برای آینده…