آلودگی نفتی

خورنا: مدیرکل بحران استانداری خوزستان از آلودگی نفتی رودخانه جراحی در اثر نشت تاسیسات نفتی شرکت مارون خبر داد. محمدرضا آملازاده گفت: صبح چهارشنبه تاسیسات نفتی شرکت نفت و گاز مارون دچار نشتی شده و تعمیر و مهار این خط…