آلرژي

خورنا: يك پژوهشگر طب سنتي گفت: افراد ممكن است در هر فصلي دچار حساسيت‌هايي شوند كه يكي از مهمترين روش‌ها براي پيشگيري از اين شرايط آن است كه يك يا دو ماه قبل از…