آقایی

در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان:

خورنا-احمدرضارستمی: در شورای برنامه ریزی و توسعه خوزستان، مهندس آقایی معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان گفت: این سامانه که در سازمان برنامه و بودجه خوزستان ساخته شده است، امکان دسترسی به تمامی آمار و اطلاعات مورد نیاز در استان را فراهم می‌کند. وی اظهار کرد: همانطور که استحضار دارید در گذشته سالنامه آماری استان که توسط…