آغاز عمليات خاك ريزي در بلوار 90 متري كوي نيروی اندیمشک