آزاد سازی فضای دانشگاه

خورنا: یکی از موضوعات مورد توجه در دانشگاههای معتبر دنیا حفظ سنت آکادمیک است. بدین معنا که اگر در دانشگاهی با قدمت چند صدساله مثلا کانت تدریس می کرده امروز همچنان سنت…